polski psycholog w berlinie

Praxis Psycholog.Berlin
Dipl.-Psych. Paweł Kurczak
Psychoterapeuta* (nurt psychodynamiczny)
Heilpraktiker für Psychotherapie**


Käthe-Niederkirchner-Straße 3
10407 BERLIN (Prenzlauerberg)
tel. 0162 657 2425

Kasy chorych (Krankenkasse)

Wizyty nie są automatycznie refundowane przez kasy chorych. Nie zostaniecie Państwo przyjęci wyłącznie na podstawie dowodu ubezpieczenia. Koszty spotkań pokrywacie Państwo z własnych środków.

Ewentualne refundacje są możliwe wyłącznie za wyraźną zgodą Państwa kasy chorych i na Państwa odpowiedzialność. Nie pośredniczę w kontakcie z Krankenkasse, ani nie biorę odpowiedzialności za brak refundacji moich usług.

Widerrufsrecht 

 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Praxis Psycholog.Berlin vertreten durch Dipl.-Psych. Paweł Kurczak (Bei Moliter), Käthe Niederkirchner Straße 3, 10407 Berlin, Telefon: +49 162 657 2425, E-Mail: pawel.kurczak@gmail.com mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, per Telefon oder per E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite https://psycholog.berlin elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen (für nicht ausgeführte Dienstleistungen), die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

Praxis Psycholog.Berlin vertreten durch Dipl.-Psych. Paweł Kurczak (Bei Moliter), Käthe Niederkirchner Straße 3, 10407 Berlin, Telefon: +49 162 657 2425, E-Mail: pawel.kurczak@gmail.com

– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

– Bestellt am (*)/erhalten am (*)

– Name des/der Verbraucher(s)

– Anschrift des/der Verbraucher(s)

– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

– Datum

(*) Unzutreffendes streichen.

 

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy (tłumaczenie na język polski)

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia,, która została przez Ciebie wskazana, rozpoczęła korzystanie z usługi.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas, Praxis Psycholog.Berlin, reprezentowaną przez Paweł Kurczak (Bei Moliter) adres: Käthe Niederkirchner Straße 3, 10407 Berlin, telefon: +49 162 657 2425, e-mail: Pawel.Kurczak@gmail.com, jednoznacznym oświadczeniem (np. listem wysłanym pocztą, telefonicznie lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, lecz nie jest to obowiązkowe.

Możesz wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy także elektronicznie za pośrednictwem naszej strony internetowej https://www.honoratamoliter.com. Jeżeli skorzystasz z tej możliwości, niezwłocznie otrzymasz od nas potwierdzenie otrzymania takiego odstąpienia od umowy (np. drogą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz nam informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, za usługę niezrealizowaną w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej niż najtańsza zwykła forma dostarczenia, którą oferujemy), niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym otrzymaliśmy od Ciebie informację o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłeś przy pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Formularz odstąpienia od umowy

(Jeżeli chcesz odstąpić od umowy, proszę wypełnić ten formularz i odesłać go.)

Praxis Psycholog.Berlin, reprezentowana przez Paweł Kurczak (Bei Moliter), adres: Käthe Niederkirchner Straße 3, 10407 Berlin, telefon: +49 162 657 2425, e-mail: pawel.kurczak@gmail.com

Niniejszym informuję(oświadczamy), że odstępuję(odstępujemy) od umowy sprzedaży świadczenia następującej usługi()

Zamówiono dnia()/otrzymano dnia()

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niewłaściwe skreślić.